Ontkenning

Ontkenning
 
Deze pagina's ('de website') worden gepubliceerd door Isocab France sas en Isocab nv. ('ons', 'wij/we' of Isocab). Als u gebruikt maakt van onze website, wordt u geacht ingestemd te hebben met onze gebruiksvoorwaarden. Lees deze daarom zorgvuldig door. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op enig moment te wijzigen; deze wijzigingen zullen op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw door te nemen. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen bekendgemaakt zijn, dan wordt u geacht hiermee ingestemd te hebben.  
 
Wij doen al het mogelijk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is ten tijde van de publicatie en dat deze regelmatig wordt bijgewerkt. Wij geven echter geen enkele garantie omtrent de nauwkeurigheid hiervan en kunnen de informatie op elk moment zonder kennisgeving wijzigen.
 
DEZE WEBSITE WORDT GEPUBLICEERD 'AS IS'. ER WORDT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK GEVEN INZAKE DE WERKING VAN DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OF DE OP DEZE WEBSITE VERMELDE PRODUCTEN EN DIENSTEN (VOOR ZOVER EEN DERGELIJKE GARANTIE KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING). ISOCAB AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TEN GEVOLGE VAN ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE DIE DE WEBSITE KAN BEVATTEN.
 
Verwijzing naar producten of diensten die door Isocab of enig ander bedrijf geleverd zijn of kunnen worden houdt geen belofte in dat een dergelijk product of dergelijke dienst steeds beschikbaar zal zijn. Deze producten en diensten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd of verbeterd. 
 
Het bekendmaken, publiceren of verspreiden van documenten op deze website in een ander rechtsgebied van het Verenigd Koninkrijk kan aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Personen die zich bevinden in een rechtsgebied anders dan het Verenigd Koninkrijk waar deze documenten worden bekendgemaakt, gepubliceerd, verspreid of enig andere wijze toegankelijk worden gemaakt, dienen zich te informeren over eventuele beperkingen en deze na te leven. Toegang tot de website zal geen aanbod vormen in rechtsgebieden waar het doen van een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn. In deze omstandigheden wordt het aanbod alleen geacht voor informatiedoeleinden te zijn gestuurd.
 
Het auteursrecht op deze pagina's en de daarin vervatte inhoud komt toe aan Isocab, tenzij anders aangegeven in de vorm van een eigendomsverklaring van een derde. Afbeeldingen, handelsmerken en merken worden ook onder andere intellectuele eigendomswetten beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren in kwestie worden gereproduceerd of gebruikt. 
 
Tenzij een pagina daartoe een specifiek verbod bevat, mag u delen van de website afdrukken die u redelijkerwijze voor uw eigen gebruik nodig hebt, op voorwaarde dat eventuele relevante eigendomsverklaringen en/of disclaimer aan deze kopieën zijn aangehecht. Elk ander gebruik is verboden. 
 
Als inhoud en informatie verstrekt is door een andere partij dan Isocab, dan zal dat op de betreffende plekken duidelijk worden aangegeven. Wij publiceren deze informatie zoals deze aan ons verstrekt is en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of actualiteit hiervan. U moet de nodige stappen nemen om deze informatie te controleren voordat u hiernaar handelt. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor (koppelingen op) websites die u gebruikt om naar onze website te gaan en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verliezen die u oploopt door gebruik te maken van deze andere (koppelingen op) websites om deze website te bezoeken of verlaten.
 
Wanneer een deel van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal het betreffende deel worden losgemaakt van de overige bepalingen en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, voor zover wettelijk toegestaan. 
 
Isocab France sas en Isocab nv